skriv ut handlingar inför Årsmötet:
Verksamhetsplan 2010
Dagordning
Ekonomi

stäng detta fönster
 

Styrelsemöte 2010-03-03

Plats: Hos Lena Togander

Närvarande: Britten Toftarp, Lena Togander, Ragnhild Engelstad, Yvonne Christiansson, Lena Frilund, Petra Alm-Johansson, Eva Leandersson


§11 Mötets öppnande
Britten öppnade mötet


§12 Välkommen med presentation av nya styrelsen

Vem är du, jobbar/jobbat med, tidigare erfarenhet av styrelser? Vad vill du med dittengagemang i QNIV, vad är viktigast för QNIV 2010? Hur lär du in? Vi gjorde en presentationsrunda och berättade även lite runt våra olika sätt att kommunicera. Privat rum på Facebook? Mail – kan bli mycket – men bra ibland. Lena F föreslog att man skriver FYA – for your action, och FYI – for your information så man vet snabbt vad som gäller. Telefon är inget bra om man har en hoper ungar hemma. Vi ska prova att ha ett ”rum på facebook” för styrelsen!

§13 Val av justerare
Justerare – Yvonne Christansson

§14 Ekonomirapport (LT)

a) Ekonomirapporter, sluttrapporteringen mm.
Har inte kommit igång än, så det är just nu Status Quo. Lena T mailar ut när hon vet mer.

b) Medlemsavgifter; hur ligger vi till? När skickar vi ut? Vad behövs? Vem gör vad? Lena T och Eva pratar ihop sig om rutinerna med medlemsavgifter, fakturor mm. Innan vi spikar allt vill Britten vara med i skrivningen av infon till medlemmarna.

c) Ansökan Nutek bas: vad vet vi? (BT)
Man kan tolka Nuteks (Tillväxtverkets) visioner olika. Vad blir direktiven i framtiden? I vår? Kanske behöver vi ställa om för att vara berättigade till Basfiansiering. Campus är ett stort stöd för oss vad gäller att samarbeta i ”tillväxtprojekt” Vi får avvakta vilka direktiv som kommer. Under året kommer vi att ha små korta möten om detta – förslagsvis på Facebook.

d) Ersättningar för styrelsen, information (BT)
280 + moms för styrelsemöten + reseersättning (18,50). Samt 1 timme extra till mötesvärdinnan.
Detta gäller dock endast om vi får bidrag eller liknande.

e) Övrigt? Ideella timmar
Lena T berättade att Gertruds döttrar i Kungsbacka börjat redovisa ideella timmar. Detta bör vi också göra. Bra att ha denna statistik i olika sammanhang. Beslutades att vi börjar med detta 1 mars. Ideella timmar: tex värdinna på ”lärakänna”, telefonsamtal, olika ansvarstaganden vi gör i Qniv.  

§15 Rutiner (BT)

a) Projekt:
Vi behöver riktlinjer för projektutveckling/ansökningar i QNIVs namn. Hur göra?
Lena F föreslog att man kunde låta seminarier avgöra inriktningen. Vi behöver även en rejäl projektplan som är mer detaljerad menade Lena T. Mycket ingår i ett ”projekt” – tex administration, ansvar, tidsaspekt mm. Beslöts att vi tar fram en ”manual” för HUR vi tar fram projekt i Qniv. Lena T och Britten får uppdraget och presenterar sedan. Beslutades att det ska vara klart till nästa styrelsemöte. Gruppen ska också gå igenom HUR det ska gå till att få ett projekt med Qniv som projektägare. Viktigt att vi gör ett bra grundjobb så att det inte finns tveksamheter.

b) Intern/extern kommunikation: Vi behöver rutiner för vår kommunikation. Hur göra?
Internt har vi våra luncher med Qnivföreläsare. Synligheten utåt i det fysiska rummet diskuterades. Britten och Lena menade att det är viktigt att vi använder oss av de kanaler som redan finns, tex på Campus. Angående att skapa ett Qnivforum på Facebook diskuterades. Beslutades att Petra kontaktar Linn Nedergård för att ta fram ett förslag för ett ”Qniv på Facebook” koncept.

c) Deltagande i aktiviteter: Egna, andras. Hur göra?
Britten menar att vi bör etablera en tydlighet när vi kommunicerar utåt. Bra om man marknadsför Qniv genom att man säger att man är medlem. Men också bör vi vara noga med inbjudningar som kommer till Qniv (som vi skickar ut i vårt nätverk) – att det verkligen är för alla i Qniv. Britten och Eva tänker ut något mailledes hur vi ska förhålla oss till detta och presenterar på ett styrelsemöte. Samtidigt som vi gärna vill göra reklam för våra medlemmars tjänster/produkter behöver vi ha kriterier för vad som ska få åka med i nyhetsbrev eller finnas i kalendern.


§16 Löpande verksamhet och aktiviteter (BT)

a) Ansvarsfördelning qniv-aktivitet.
Vi delar på ansvaret med våra olika aktiviteter. Lära Känna och Musselbanken. Viktigt här att vi i styrelsen ger tydliga instruktioner för hur de här mötena ska gå till. Lena F menar att man skulle kunna ha en liten skola för musselbanksmoderatorer. Kan vi ha effektiva agendor på dessa möten får vi större effekt.

b) Lära känna varandra: När, var, hur, vem?
Petra och Lena T tar hand om en Lära känna kväll den 15 april. Britten och Eva fixar utskicket.

c) Qnivluncher: När, var, hur, vem?
Vi har inte möjlighet att vara på Vin och Skafferi under våren, så vad skall vi göra av luncherna? Fritt spånande i en halvtimme. Beslutades att vi alla funderar och presenterar förslag. Brainstorm: Frukost istället? Catering i en SNYGG lokal!? Båtklubben?, flygklubben… tänk fritt. Viktigt att göra det attraktivt!. Restaurangerna i Varberg borde stå i kö för att få anordna en qnivlunch menar Eva. Hur nå dit? Vi funderar på detta. Beslut togs att Petra kollar om vi kan ha lunch på Campus i april. Lena Frilund kollar några andra altenativ och återkommer. Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen och letandet efter de optimala månadsmötena!

d) Sommar och vinterfesten: När var hur, vem? i återkommer i denna fråga till nästa möte.

e) Övrigt?

§17 Nya verksamheter och aktiviter (BT)

a) Musselbanken: När, var, hur, vem?
Någon kväll mellan 12-22 maj blir första musselbanken. Lena F tar Evas och Mariannes förslag (finns på hemsidan, på förstasidan och gör konceptet flygfärdigt.


b) Programgrupper; kultur, affärsmöjligheter samt fritid: När, var, hur, vem?
Programgrupper ska tillsättas. Fritid är en festkommitté, Kulturgruppen skulle kunna arrangera möten i det offentliga rummet bl a . Affärsutvecklingsgruppen är till för affärsintresserade. Utveckling av projekt inom ramen för QNIV skall ske i samverkan med styrelsen. Styrelsen skall sätta kriterierna för ett QNIVprojekt. Britten, Lena F, Eva, och Petra tar tag i tänket och kriterierna. Britten är sammankallande.

c) Signaturprojekt: När, var, hur, vem?
Kvinnor i Fören var ett signaturprojekt. Vi behöver ett nytt. Yvonne och Lena blir projektledare och kickstartar framtagandet av ett nytt ”Signatur”- projekt.


d) Kompetensprofil, internationellt nätverk : När, var, hur, vem?
Qnivs kompetensprofil. Lena förklarar: Under seminariet framkom olika saker vi ville puscha för och vi konstaterade att vi inte kan favorisera en viss bransch eftersom alla ska ha nytta av Qniv. Det vaskades fram några huvudområden (profiler) detta är hälsa kultur och gränsöverskridande nätverk både i Halland och internationellt. Vi kan erbjuda en plattform, mötesplatser som främjar det vi i Qniv vill framhålla. Samla alla terapeuter i en grupp? Samla alla bokföringskonsulter? Skapa nytt utifrån det redan befintliga? Arbetsgrupp? Vi beslutar att bordlägga frågan och fortsätta nästa möte med implementeringen av programgrupperna.§18 Verksamhetsutveckling; synlighet, Inflytande & legetimitet, medlemsnytta (BT)
Bordläggs till nästa möte

a) stadgar och policys: hur?
Bordläggs till nästa möte

b) Arbetssätt; Hur jobbar vi i QNIV?
Bordläggs till nästa möte

c) Webutveckling och sociala medier: När, var, hur, vem?
Bordläggs till nästa möte

d) Översyn av medlemskap: Vart vill vi synas, var gör vi bäst nytta och för vem?
Bordläggs till nästa möte

e) Övrigt?
Bordläggs till nästa möte

§19 Inkomna ärenden

Förfrågan från Marianne Örtengren om affärsutvecklingsprojekt inom ramen för LRC
Marianne Ö ställer, genom mejl, frågan till alla LRC i Halland om vi vill delta i en länsövergripnade affärsutvecklingsprojekt och erbjuda detta projekt till medlemmarna? Vi behöver mer information och beslutar att Britten kontaktar Marianne för ytterligare klargöranden.

NRC årsmöte 2010, 25-26 mars Arlanda:
Då vi inte har medel för konferenskostnader och ingen har råd att avsätta två arbetsdagar fattar vi beslutet att föreslå att RRC istället representerar Hallands LRC vid årsmötet.

Medlemskap i EMC 2010:
Vi har i vår verksamhetsplan för 2010 tagit uppdraget att se över våra medlemskap utifrån medlemsnytta och framtidsplan. Tidigare medverkan i EMC har byggt på ett kostnadsfritt medlemsskap. Inför 2010 erbjuds vi ett formaliserat medlemskap med en avgift på 2000 kr. Då frågorna i EMC i dagsläget ligger en smula över den behovsnivå där merparten av våra medlemmar verkar, samt att vi har en oklar finansiering under 2010 så fattar vi beslutet att avstå från medlemskapet under 2010.

Vilja Våga Växa, projektansökan till Allmänna arvsfonden:
En ansökan har påbörjats och är under utveckling. Styrelsen behöver mer information och vi bjuder därför in projektgruppen för att berätta om projektet till nästa styrelsemöte den 28 april mellan kl. 18.00-18.30. Då finns även utrymme för frågor. Britten ansvarar för att bjuda in gruppen via Anne Andrén.

§20 Datum för styrelsens möten under 2010 samt årsmöte 2011.
Styrelsemöte 28 april 18.00 – 21.00
hemma hos Ragnhild, Föreningsgatan 86 D i Varberg.
Sommaravslutningslunch 1 juni . Ragnhild tar ansvar för denna lunch. 12.00 någonstans i Varberg.
Styrelsemöte 8 sept 18.00 – 21.00 hemma hos Petra på Tors gränd 3 i Varberg.
Styrelsemöte 10 nov. 18.00-21.00 hemma hos Lena Frilund i Värö backa .
16 februari 2011. Årsmöte Qniv.

§22 Mötet avslutas
Britten avslutade mötet och tackade värdinna för arrangemanget.


Vid tangentbordet Eva leandersson
Justerare Yvonne ChristianssonStyrelsemöte 2009-11-02

Plats: Hemma hos Marianne Schönning i Varberg. 18.00 – 21.00.
En god soppa intogs och sedan anträddes styrelsemötet denna novemberkväll på Getterön.
Närvarande: Yvonne Christiansson, Ragnhild Engelstad, Marianne Schönning, Lena Togander, Eva Leandersson, Camilla Blomfelt, Britten Toftarp

§ 41 Mötets öppnade
Britten öppnade mötet

§ 42 Val av justerare
till justerare valdes Yvonne Christiansson

§ 43 Rapporter

 • Ekonomirapport, lägesrapport (Camilla och Lena)
ca 47 300 kr i kassan, Vi ska även kolla upp preliminärt våra kostnader tom årets slut för att få en uppfattning om hur vi ligger till.
 • Medlemmar, lägesrapport (Camilla och Eva)
nya medlemmar har kommit in, men nu har det planat ut lite med inströmningen av medlemmar. Våra rutiner med formulär, välkomstbrev mm börjar sätta sig.
 • Slutrapport NUTEK Bas, lägesrapport (Britten)
31 januari ska den vara klar. Camilla gör ekonomisk berättelse och Britten verksamhetsberättelse.
 • Projekten, lägesrapport (Lena)
Kvinnor i Fören. Lena redogjorde för Kvinnor i Fören. 377 kr med vinst. Däremot är inte slututbetalning på 100 000 kr från Tillväxtverket klar ännu. Denna utbetalning skall täcka obetalda fakturor och checkkredit. Lena och Helen ligger på om detta. Helen Andersson har inkommit med en förfrågan om Kvinnor i Förens domän och hemsida. Beslutades att Helen övertar projektet och hemsidan i privat regi för att driva Kvinnor i Fören till våren 2010.
Affärsutvecklingsprojektet är nu klart. Budgeten är balanserad och fakturorna betalda.
Checkkredit . Diskuterades huruvida vi skall behålla vår kredit på 100 000 kr, Beslutades att se över möjligheterna att ha den kvar nästa år.
 • Idéseminarium , lägesrapport (Eva o Britten)
Vi i styrelsen ska träffa Anne och Lena en kväll och utvärdera seminarierna hittills och inför sista idéseminariet 10 dec. Möte preliminärt 23 november på 1pool på Norrgatan.
 • Catwalk (Britten)
Vi tycker det ska bli jättespännande! Vi är taggade. Vi bryter ny mark i Varberg! Camillas roll som inspicient har övertagits av Alinde Fox. Pressmeddelande har gått ut på Newsdesk.se 30 okt och 2 nov. Vi hoppas pressen är på plats 5 nov.
 • Sociala medier , konferens (Britten)
Britten berättade om Cred, Creative Destination Halland, nytt projekt på Campus. Projektledare Anna Linton, som varit hos oss och berättat lite om verksamheten. Det blir en mjukstart nu på hösten och några medlemmar ur Qniv deltar som inspiratörer enskilda tillfällen. Fredagsmorgnar fram till i mitten på december.
Ett annat projekt Britten berättade om var Kattegattsleden – Nåt vi ska hålla utkik efter. Kanske något för Qniv. Vi följer utvecklingen under vintern.
 • Affärsutvecklingsprojekt del 2 (Britten)
Projektet är lagt på is tills vi hittar en bra finansiering.
 • Hälsomässan (Britten)
Det blev inget gensvar från Qniv att presentera nätverket från en monter.
Men flera Qnivare var dock med som utställare.
 • Övrigt:
Qnivs Nyårsbad Enebacken
Offert har kommit in från Enebacken. Vi tyckte det blev för stort och dyrt att arrangera (både i tid och pengar). Beslöt att denna typ av aktivitet får initieras av medlemmarna själva över tex anslagstavlan. Vilja våga växa som fick avslag på sin projektansökan tidigare i år.
Vi beslöt att vilja våga växa ska vara kvar som Qnivs projekt.
Jenny och Frida, nya Qnivmedlemmar har nu också hakat på detta projekt. Span på Hälsonäringen Vi följer utvecklingen inom hälsonäringen i Varberg, för att hitta mötesplatser och nätverk inom branschen. Vi tror att vi i Qniv kan vara en viktig faktor och samarbetspartner i sådana satsningar.   § 44 Verksamhetsberättelse och årsmöte
 • Datum för årsmöte (tid och plats samt arbetsgrupp)
Beslöts att förlägga detta den 10 februari på Valhall på Håsten. 19.00.
Arbetsgrupp: Camilla, Lena, Britten, Eva och Yvonne. Yvonne fixar lokalen, tilltugget och trevnaden runtomkring.
 • Ekonomisk berättelse (tid och ansvarig)
  Camilla
 • Verksamhetsberättelse (tid och ansvarig)
  Britten och Eva
 • Årsmöteshandlingar (ansvarig)
Arbetsgruppen är ansvarig för att nödvändiga handlingar tas fram.
Camilla, Lena, Britten och Eva. Bl a vill vi redovisa Qnivs vision jämte verksamhetsplanen. Powerpoint?
 • Stadgeändringar och justeringar
Diskuterades huruvida vi ska ändra ”sätet”. Viktigt att vi går igenom stadgarna ifall vi ska ändra dem. Arbetsgruppen tittar på detta innan årsmötet.
 • Medlemsavgift, serviceavgift
  Vi ska föreslå en serviceavgift och belopp för medlemsavgiften 2011. Vi ska även i detta sammanhang marknadsföra vår hemsida och anslagstavlans potentialer.
§ 45 Verksamhetsplan 2010
 • Plan och budget (arbetsgrupp)
Camilla, Lena
§ 46 Löpande verksamhet och aktiviteter
 • Lära känna varandra 2010
Diskuterades nästa års upplägg. Marianne och Eva konceptar å det snaraste.
 • Möte med Anne och Lena inför den 10 december.
Preliminärt 23 november. Vi avvaktar besked från Lena Frilund.
 • Qnivluncher, datum, plats och upplägg 2010
  Britten kollar på ett koncept.
 • Presentation av QNIV lördag den 21 november i Falkenberg .
  Vi förbereder oss för detta event som omfattar alla Hallands Kvinnliga Nätverk.
  Eva deltar med musikframträdande, Britten, Marianne och Lena T deltar.
  Marianne och Lena T förbereder en presentation av Qniv.
  Algblomning, Musselbank, Bärkraft! Powerpoint?
§ 47 Inbjudningar
 • 21 november, RRC Halland kickoff
  Qniv deltar med presentation av vår verksamhet. Se föregående punkt.
  § 48 Datum för styrelsens möte inför årsmötet
 • 4 feb kl. 18.00 kort styrelsemöte ”för påskrifter av verksamhetsberättelse”. Hos Yvonne Christiansson.
§ 49 Övriga frågor
§ 50 Mötets avslutande
Britten avslutade mötet och vi tackade Marianne för en supertrevlig kväll. Sekreterare dag som ovan 2 nov 2009:


-------------------------------------------------------------------------
Eva Leandersson
justerare:

-------------------------------------------------------------------------
Yvonne Christiansson

 Styrelsemöte 2009-08-17

Plats: Hemma hos Camilla Blomfelt som bjöd på mat och kaffe.

Närvarande: Yvonne Christiansson, Ragnhild Engelstad, Marianne Schönning, Camilla Blomfelt, Britten Toftarp, Eva Leandersson

§ 33 Mötets öppnande och dagordningens godkännande

Britten öppnade mötet och dagordningen godkändes

§ 34 Val av justerare

till justerare valdes Camilla Blomfeldt.

§ 35 Rapporter
Ekonomi och medlemmar (Camilla och Eva)

Vi är 97 betalande medlemmar, utöver runt 5 stycken som gick med sent förra året, så drygt 100-talet Vi har haft lite avhopp, men samtidigt också fått flera nya medlemmar. Kassan är 91 900 kr.

Kostnader för RRC möten (Britten)
Kostnaden för Qnivs deltagande på RRC-mötena betalas av numera av RRC och belastar inte Qnivs konto

Rapportering Tillväxtverket (Britten)
Britten redogjorde för halvårsrapporten med ekonomi och verksamhet. Den skickades in till Tillväxtverket i slutet av juli.

Rapport från sommarfest/kick off (Britten)
Det var fantastiskt lyckat! Vi hoppas verkligen att fortsättningen på Qnivs kreativa inre arbete tar ny fart under hösten. Jättebra arrangerat. se rapport på hemsidan.

Kvinnor i fören, slutrapport (Lena)
Det har kommit in en slutrapport från Kvinnor i Fören. En diger lunta som kan läsas på nätet www.kvinnoriforen.se Helen Andersson kör nu detta event i egen regi.

Affärsutveckling, slutrapport
Affärsutvecklingprojektet är nu avslutat och slutrapporterat. Ett framgångsrikt projekt där många QNIVare fått hjälp att starta upp eller utveckla sina företag. Projektet har drivits av Marianne Örtengren, Ulrika Sandström, Monica Dohsé samt Helén Andersson. En önskan om att skapa steg 2 har inkommit till styrelsen under sommaren.

§ 36 Ansökningar
Våga vilja växa genom QNIV, Anne Andrén m.fl. (Camilla)

QNIV har under sommaren ansökt om stöd från Region Halland till ”Våga vilja Växa”. Ansökan skrevs under sommaren under av Camilla Blomfelt och lämnades in av Anne Andrén, Gunilla Edding samt Ragnhild Engelstad som projektledare. Projektet syftar till att utveckla en metod för att stärka unga flickors självkänsla. Projektansökan har i dag fått avslag.


Affärsutveckling, steg 2
En ansökan om Steg 2 inom affärsutvecklingsprojektet i Qniv är godkänt av styrelsen. Projektledare blir Helén Andersson och Monica Dohsé. För att få ett bra urval av lärare och ledare kommer offert att begäras in från Qnivare och andra nätverk inom RRC Halland. Styrelsen önskar bli delaktig i processen med urval av medlemmar, och andra, som söker till uppdrag inom projektet. Styrelsen föreslår även att fler ämnen som personligt ledarskap, mingelkurs, hisspresentation och personligt varumärke läggs till i konceptet.

§ 37 Aktiviteter
Hälsomässan som Yvonne Christiansson arrangerar, Qniv ska vara med och ha en monter. Camilla blir projektledare. Britten kollar en baristamedverkan. Diskuterades hur Qniv kan deltaga och hur reglerna för föredrag/aktivitet är. I slutet på nästa vecka när nyhetsbrevet kommer ut, finns en formulering/inbjudan till Qnivs medlemmar som kan få lämna in intresseanmälan att deltaga. Anmälan sker till Yvonne Christiansson
yvonne.christiansson@hotmail.com

Spirande affärer. Projektgrupp och idé.
Vi är nu en av medarrangörerna till eventet Spirande Affärer tillsammans med Alexanderssoninstitutet och FAM (Campus Varberg) den 5 november på Campus Varberg. En arbetsgrupp har under sommaren tillsatts och består av Lena Frilund, regissör, Camilla Blomfelt, Marita Nilsson samt Britten Toftarp. Britten ingår i samverksangrupp med Campus Varberg. Syftet är att skapa en plattform där QNIVS medlemmar får möjlighet att visa upp sitt företag och skapa affärsmöjligheter. Erbjudandet skall också finnas med i nyhetsbrevet.

Mingelkurs med Lena Frilund, tidpunkt?
Under våren inkom önskemål om mingelkurs till styrelsen och Lena Frilund fick i uppdrag att koncepta en sådan. Frågan om tidpunkt avhandlades under mötet och vi kom fram till att det kanske kan vara bättre att förlägga den som en del i affärsutvecklingsprojektet. Styrelsen enades om att skicka förfrågan till Lena och projektledarna för affärsutveckling om detta. Britten kontaktar.
Lunchförläsare
Nästa föreläsare blir Marie Bremström, Body Harmony den 1 oktober.

Upplevelsekvällar
Ny idé; Kräftknytis med respektive?
Kräftskiva med respektive diskuterades, vi funderar vidare på detta. Datum spikades dock till 11 september och lokal skall uppletas. Ragnhild är projektledare och undersöker saken närmare. Kräftskiva eller nåt
10 dec – julbadet utgår pga av krock med avslutningen på vår QNIV process. Det blir istället ett nyårsbad på Enebackens kraftkälla. Eva frågar Liv Eriksson. Förslag: 4 eller 11 januari. Camilla är projektledare för detta.

Lära känna kvällar
Tisdag 13 oktober – anmälan till Camilla som är värdinna. Lokal: Walhall 19.00
Onsdag 2 december – anmälan till Ragnhild som är värdinna. Lokal: Naturhuset 19.00

Datakurser (Eva och Lena)
Eva skall komma in med en rapport snarast för att kunna göra ett koncept till våren 2010.
Beslutades också att undersöka möjligheten att bjuda in till en dataföreläsning i höst. Marianne kollar upp ett namn. Vi återkommer sedan.

§ 38 Utbildningar och konferenser
Styrelsens anmälan till verksamhetsledarutbildning:

Camilla - Projektarbete
Britten - alla utom marknadsföring
Marianne, Ragnhild - marknadsföring

Vätternkonferens, ”Företagande kvinnor till sjöss” LÄNK TILL BILAGA
Vi noterar inbjudan och lägger till handlingarna


§ 39 Övriga frågor

Diskuterades hur vi kan marknadsföra oss som grupp. Rollup? Diskuterades hur man ”smeker fram förändring” Ex att premiera deltagare med en liten present som kommit i tid på event. Kul grej.

§ 40 Mötets avslutande
Brittenavslutade mötet

Vid pennan, Eva LeanderssonStyrelsemöte 2009-04-16

Plats: Hemma hos Yvonne Christiansson i Varberg
Kallade: Yvonne Christiansson, Ragnhild Engelstad, Marianne Schönning, Lena Togander, Eva Leandersson, Camilla Blomfelt, Britten Toftarp. Gäst Wivi Karlsson.

§ 21 Mötets öppnande. Britten öppnade mötet.

§ 22 Välkommen med presentation, alla i styrelsen presenterade sig.

§ 23 Möte med Wivi Karlsson, medlem som vill volontära i Qniv
Wivi som anmält sitt intresse att hjälpa till med sånt som behövs runt styrelsearbetet och annat. Det tackar vi för. Eva bjuder in Wivi till 1pool på norrgatan snarast.

§ 24 Rapporter
•  Ekonomirapport, lägesrapport (Camilla och Lena)
vi har idag 60 (betalande) medlemmar och vi har 18.000 kr i kassan.

•  medlemsavgifter, lägesrapport.
Camilla ordnar med en personlig påminnelse till de som ännu ej betalt sin medlemsavgift.

•  ansökan NUTEK Bas, lägesrapport.
Britten redogjorde för kontakten med Nutek. Vi har rekvirerat 124.000 kr. Vår kontakt på Nutek är Helena Möllerman. Britten skickar en fakturainstruktion till styrelsen.

•  Kvinnor i Fören, lägesrapport.
Lena berättade om enkäten och vad deltagare tyckte om konferensen. Både ris och ros. Ännu inget bestämt hur vi vill gå vidare. Ekonomin är under kontroll. Och nu planeras och genomförs 4 träffar runt Halland för att berätta om projektet och hur man kan starta LRC:n samt info om Qnivs inre arbete tex affärsutvecklingsgruppen. Framtiden för Kvinnor i Fören ligger öppen. Förslag, idéer, förbättringar kan mailas till Lena Togander.

•  Affärsutveckling, lägesrapport.
Lena gav lägesrapport. Alla verkar nöjda. Ev kan kanske Affärsutvecklingsgruppens koncept lyftas upp till RRC. Detta gör också att man kan få nya spännande samarbeten mellan LRC:n. Marianne forskar vidare på detta om det är möjligt att få stöd för detta. Ekonomin är under kontroll.

•  Multikulti, lägesrapport
Eva och Britten gav lägesrapport. Flera nya medlemmar i Qniv kom till efter dukningen på teatern. MultiKulti-gruppen fortlever och diskuterar kulturens fortlevnad i Varberg och i världen. Konstutställningen på Fregatten pågår tom 18 april där 4 konstnärer från Qniv ställer ut. Teater Halland bjuder in konstnärer att smycka bord igen inför kommande Lorca.

§ 25 Rutiner
•  Ny medlem, en väg in; via webben! Eva och Camilla redogjorde för Qnivs nya formulär! för nya medlemmar. Det finns och funkar.

•  Trycksak att dela ut på olika aktiviteter
Nånting att dela ut till intresserade kan vara bra. Kanske även nån slags visitkort på sig som identifierar oss. Eva gör förslag på visitkort och skickar runt till styrelsen..
Britten skickar Qnivs värdegrunder till Eva.

•  Nyhetsbrev
Britten föreslog att man skickar endast en länk till hemsidans nyhetsbrev i mail till våra medlemmar. Bra idé tyckte vi.

•  Övrigt
Britten flaggade för en efterlysnings-funktion i Qniv. En medlemsnytta – att använda vår webbplats att efterlysa och erbjuda tjänster, produkter. Qnivs ventil – en blogg. Eva lägger upp detta. Köp, sälj, hyr, tjänster. Övrigt.

§ 26 Löpande verksamhet och aktiviteter
•  Lära känna varandra, innehåll? datum och ansvarig samt ersättare
Våra ”lära känna varandra-träffarna” dryftades. Brittens förslag är att det ska vara fyra tisdagkvällar/år
kl. 18 – 20. Camilla, Britten och Eva konfererar angående vilka som varit på träffar och vilka som inte varit. Inbjudan skickas ut med nästa nyhetsbrev.

förslag på träffar:
11 maj för att samla upp den större ”nymedlemsgrupp” som nu blivit.
Marianne, Yvonne, Britten. Yvonne är sammankallande

Förslag genomförande: EN uppsamlingskväll. Vi träffar alla nya medlemmar. Presentation av Qniv mm i den större gruppen, sedan delar vi upp i tex tre mindre grupper – där sedan presentationer sker. Sedan ev mingel.
Förslag på lokal: Yvonne kollar Valhallen eller dylikt. Styrelsemedlemmar anmäler till Yvonne om man kan vara med.

övriga träffar 2009
9 juni – uppsamling av de som inte kunde 11 maj. Lena är sammankallande.

Tisdag 13 oktober – preliminärt Camilla sammankallande.
Onsdag 2 december – preliminärt Ragnhild sammankallande.

•  Afterwork
Yvonne redogjorde för afterworken. Tycker det är för ofta med en gång/mån.
Vi river upp afterworkkonceptet och sätter istället några datum för specialupplevelser. Förslag mottages av upplevelsekommittén – som består av Eva, Yvonne. Marianne.

”Nya AfterWork” Datum
28 maj kl.18 – 21. Qniv-tvagning i kallbadhuset. Abbonnerat. Kostnad 70 kr.

10 september – upplevelsekväll. Förslag?
10 december Julbad på Enebacken under stjärnorna! Camilla kollar med Vanja.

•  Qnivluncher
Britten skickar datum och föredragslista till Eva. Viktigt också att poängtera att man FÅR ta med en gäst till luncherna. Och att det alltid ska vara en person från styrelsen med. Vi samordnar detta efter bästa förmåga.

•  Idéseminarier. 3 st med kickoff på sommarfesten 10 juni, värdegrund och strategi.
Britten redogjorde för denna idé. som ska vara ett samlat projekt som lockar alla i Qniv att deltaga. Anne Andrén och Lena Frilund får uppdraget att jobba vidare på detta. Och stor jul-avslutning i december. De får en budget om 20 000 kr.

• Datakunskap – användarträffar
Lena och Eva håller i detta som går av stapeln 7 och 14 maj samt 4 juni. kl. 18 – 20.45. Pilotprojekt som syftar till ett kunskapsutbyte mellan oss i Qniv. Vi har hyrt datasalar i Varberg och kostnaden är 100 kr/person/kväll (inkl. lokal, datorer, fika). 8 är redan anmälda.

§ 27 Projektverksamhet och aktiviteter
•  Nutek har bytt namn till Tillväxtverket.
Britten informerade om att nya projekt ska anmälas innan 6 maj för att komma med i ansökan. Ragnhild flaggade här för ett gemensamt projekt inom spa, hälsa, alternativmedicin mm. Yvonne och Ragnhild skissar skyndsamt på detta förslag.

•  Upplevelseindustrin, möte med Anna Linton.
Britten och Anna planerar en dag på Campus för Qniv. Fortsättning följer. Datum kommer.

•  Mässdeltagande. Ska Qniv vara med på Yvonnes mässa och marknadsföra oss.
Ja det tyckte vi. Och ha en monter.  

§ 28 Verksamhetsutveckling, struktur
•  Britten jobbar på ett formulär (enkät) som ska fånga upp medlemmars behov vad gäller klockslag, dagar osv för luncher och andra aktiviteter. Förslag att i det första medlemsformuläret kunna ha möjlighet att skriva vad man vill ha ut av nätverket resp. kunna bidra med. Frivilligt.

§ 29 Inkomna ärenden
•  Deltagande på NRCs årsmöte. Camilla och Britten åker.

•  Inbjudan till Skandinavisk konferens i Arendal i Norge. Vi passar bollen till RRC. 

§ 30 Datum för styrelsens möten under 2009 samt årsmöte 2010
Måndag 17 aug 18.30 hos camilla
Måndag 2 nov . 18.30 hos marianne
Årsmöte v. 6 år 2010

§ 31 Övriga frågor


§ 32 Mötets avslutande
Britten avslutade mötet 21.28.

Dag som ovan / under dom eviga stjärnorna
Eva Leandersson, sekreterare i QnivStyrelsemöte 2009-03-15
Plats: Hos Britten Toftarp i Morup Stenslyckan 204, LÅNGÅS
Närvarande: Britten Toftarp, Lena Togander, Ragnhild Engelstad, Yvonne Christiansson, Eva Leandersson, Camilla Blomfelt

§11 Mötets öppnande
§12 Välkommen med presentation
§13 Val av mötesfunktionärer
till mötesordförande valdes Britten Toftarp
till mötessekreterare valdes Eva Leandersson
till justerare valdes Ragnhild Engelstad

§14 Ekonomi
a) Ekonomirapporter lästes upp – ekonomin synades. Vi har fått den slutliga finansieringen från NUTEK på 30 000 kr från föregående år och Camilla har betalat samtliga fakturor.
b) Medlemsavgifter diskuterades. Vi får se över detta med medlemsavgift kontra serviceavgift under året. Kostnaderna och kraven på QNIV ökar.
c) Ansökan Nutek bas. Ansökan presenterades och diskuterades. Vi har fått ett preliminärt besked om 155 000 kr för 2009 men en revidering av budgeten på 270 000 krävs för at få slutligt besked. Externa kostnader, resor, lokalkostnader mm. Konstaterades också att 10 000 kr/år för webb är i minsta laget. Britten gör revidering till NUTEK.
d) Kommunala bidrag. Marknad Varberg? Vi funderar på fler förslag. Beslut att Britten undersöker möjligheter till kommunala bidrag.
e) Övrigt. Ersättningar för styrelsen information: Beslut att avsätta 3 tim arvodering (350 kr inkl. moms) för styrelsen, 4 ggr/år när vi har styrelsemöten. Bilersättning 18,50 kr/mil.

§15 Rutiner
a) Medlemskap, registrering av nya medlemmar. Vem gör vad och i vilken ordning.
Beslut att Britten, Camilla och Eva träffas snarast och går igenom rutinerna så att vi får EN matrikel samt att Eva tar fram ett inbetalningskort komb. medlemskort som Camilla kan skicka ut till nya och gamla medlemmar när det är dags. Beslut om ändringar av medlemsavgiften skall tas på årsmötet – och ska börja att gälla året därpå.
b) Web, hemsida. Eva presenterade webben, Qnivs hemsida och vilka rutiner som finns idag. Beslut att Eva tar fram ett förslag på förbättringar i rutiner och handhavande samt att Britten fixar fram ett medlemsformulär som kan vara integrerat på hemsidan..
c) Deltagande i aktiviteter. Beslöts att vi vill dela upp ansvaret i god demokratisk anda. Ansvarsområden som vi i qniv haft som traditionellt orförandebundna kan nu delas upp i mindre bitar och emellan oss.
d) Projektutveckling..
Projektutveckling inom ramen för qniv skall upp i styrelsen för ok. Pengar finns budgeterade för ansökningar men det är att betrakta som en delfinansiering av arbetstiden.
e) Protokoll. Beslöts att årsmötes och styrelseprotokollen från och med nu ska ligga på hemsidan.
f) nyhetsbrev Britten skickar ut nyhetsbrev.
g) Övrigt. Beslut att bjuda in representant från kommunen på något av våra styrelsemöten. För ett gemensamt utbyte.

§16 Löpande verksamhet och aktiviteter, rapport
a) Ansvarsfördelning qniv-aktivitet. Beslöts att styrelsen tar ansvar för att det alltid finns någon från Qniv i olika Qniv-aktiviteter. after work, lunch mm. Kan vara någon utanför styrelsen också.
b) Lära känna varandra-kväll Beslöts att ha 4 ”uppsamlingsheat” per år där vi hälsar nya medlemmar välkomna, liten måltid till självkostnadspris serveras samt presentationer.
Denna aktivitet kan vi ha på olika ställen.
c) Qnivluncher – beslöts att byta dag! Vi vill nu ha torsdagar. Nästa lunch blir således 2 april. man får ha en gäst med sig på lunchen! Vi beslöt också att bjuda in intressanta företag/människor utanför qniv som kunde komma och miniföreläsa på våra luncher. Vi har i dagsläget 3 kommande lunchföreläsare: Lisen Bolander, Ingrid Oscarsson-Ling samt Marknad Varberg.
d) After work nästa afterwork är torsdagen 26 mars. Camilla kom med det lysande förslaget att vara på kallbadhuset. Camilla kollar upp detta.
e) Datum och ansvar: beslutades att Britten sammanställer en lista med förslag som samordnas via mejl.

§17 Projektverksamhet och aktiviteter, rapport
a) Kvinnor i fören. Lena Togander valdes som rapportör.
b) Affärsutveckling. Marianne Örtengren valdes som rapportör.
c) Multikulti. Anne Andrén valdes som rapportör
d) Rapporter från projekten skall inkomma inför nästa möte.

§18 Verksamhetsutveckling; struktur
a) Värdegrund och strategi (workshop, idéseminarium, identitet)
Vi diskuterade en workshop där vi samlar kompetensen i vårt nätverk för att bli mer synliga och hitta kanaler ut i samhälle och näringsliv. Samt en Qnivkväll med alla medlemmar på teatern (och inbjudna) där vi samlar ihop, ser bakåt, i nuet och framåt.
b) Tematisering (lunch, afterwork, web mm) Beslut att återkomma till nästa möte.
c) Webutveckling Beslut att Eva med hjälp av Britten får komma med ett förslag till hur webben kan utvecklas för att bättre stämma mot behoven. Rapport nästa möte.
d) Övrigt Ett förslag diskuterades: att vi själva kan ordna dator-användar-kurser utifrån våra enskilda kompetenser. Eva kollar upp Ljud & bildskolan om vi kan låna datasalar. Lena kan visa Excel, Eva kan visa lite blandat. Britten berättade om ”Pay and Play” och en hatt… vad nu det var för något?  Vi beslöt att fortsätta diskussionen nästa möte.

§19 Inkomna ärenden
Verksamhetsledarutbidning för LRC – inbjudan. Beslut att avstå 2009
Presentation av My mission för Qniv – förfrågan. Beslut att bjuda in
Presentation av företagsprojekt Marknad Varberg – förfrågan. Beslut att bjuda in.
Konferens NUTEK i maj – inbjudan. Beslut att avstå.

§20 Datum för styrelsens möten under 2009 samt årsmöte 2010
Endast nästa möte hanns med, den 16 april 18.30 – 21.30 hos Yvonne Christiansson.

§21 Övriga frågor
§22 Mötet avslutades

Morup den 15 mars 2009